Upute autorima

Hrvatski geografski glasnik znanstveni je časopis u kojemu se objavljuju rezultati izvornih teorijskih i empirijskih geografskih istraživanja, pregledni članci iz svih geografskih disciplina kao i prostorno orijentirani članci iz geoznanosti, drugih srodnih znanosti, kao i interdisciplinarni članci. Poseban naglasak daje se člancima koji obrađuju prostor Hrvatske, Srednje, Južne i Jugoistočne Europe, kao i onima koji se naslanjaju na prethodna istraživanja i tematiku objavljenu u Hrvatskome geografskom glasniku. Časopis izlazi dva puta godišnje. Rukopis članka recenziraju dva recenzenta.

Na prijedlog recenzenata znanstveni članak svrstava se u jednu od sljedećih kategorija:

  • Izvorni znanstveni članak (Original scientific paper) sadržava još neobjavljene rezultate izvornih istraživanja. Rezultati moraju biti izneseni na način koji osigurava mogućnost provjere njihove točnosti. Prihvaćanje članka obvezuje autora da iste rezultate ne objavljuje u drugim znanstvenim časopisima.
  • Prethodno priopćenje (Preliminary communication) sadržava nove rezultate istraživanja koji zahtijevaju brzo objavljivanje. Ne mora omogućiti provjeru iznesenih rezultata.
  • Pregledni članak (Review) originalan je, sažet i cjelovit prikaz područja istraživanja ili njegova dijela, u kojem autor i sam aktivno sudjeluje.

Kategorija članka navodi se u zaglavlju. U slučaju neslaganja recenzenata o kategoriji rada, odluku donose Urednički odbor i glavni urednik časopisa.

Prilozi i prikazi knjiga. U posebnim, stalnim i povremenim rubrikama objavljuju se prilozi i prikazi knjiga. Navedeni se članci ne recenziraju.

Priprema rukopisa. Rukopis se podnosi na hrvatskom i engleskom jeziku. Opseg rukopisa članka, uključujući izvod, tablice, grafičke priloge i popis literature, treba biti do 7000 riječi. Kraći su članci dobrodošli. Rukopis članka treba pisati fontom Times New Roman veličine 12, s proredom 1,5. Za članke većeg opsega autor je dužan unaprijed kontaktirati Urednički odbor.

Oblikovanje rukopisa članka. Rukopis treba oblikovati prema izgledu objavljenih članaka u posljednjem broju Hrvatskoga geografskoga glasnika. Rukopis članka mora sadržavati izvod i ključne riječi. Izvod (maksimalno 150 riječi) sadržava osnovnu problematiku rada, a ključne riječi (pet do šest riječi) služe za pronalaženje članka u sekundarnim publikacijama. Članak treba napisati u najkraćem obliku što ga jasnoća izlaganja dopušta. Tekst treba biti jasan, sažet, gramatički ispravan, pisan u trećem licu i bez pasivnih glagolskih oblika. Poželjno je članak podijeliti na sljedeća poglavlja: uvod (tema i cilj rada, pregled dosadašnjih istraživanja i metode rada), teorijski pristup, rezultati istraživanja, diskusija (usporedba vlastitih rezultata s poznatima) i zaključak. Pozivne bilješke (fusnote) pišu se na dnu stranice unutar teksta.

Sve tablice i grafičke priloge treba smjestiti u tekst (MS Word dokument). Sve tablice u radu prilažu se u jednom MS Excel dokumentu. Iznad tablice u tekstu navode se kratica Tab., redni broj tablice prema redoslijedu u članku te kratak, ali informativni naslov, npr. „Tab. 1. Doseljeno stanovništvo u Zagreb i okolicu 1991.” Ispod tablice navodi se izvor.

Grafički prilozi izrađuju se, ako je moguće, u crno-bijeloj tehnici, a šalju se svaki zasebno u tiff, jpeg, eps ili pdf formatu rezolucije 300 ili više dpi (prilagođeno širini do 150 mm te visini do 200 mm). U člancima regionalnoga karaktera obavezno je priložiti orijentacijsku kartu sa svim geografskim nazivima koji se spominju u tekstu. Ispod grafičkog priloga u tekstu se navode kratica Sl., redni broj priloga prema redoslijedu u članku, te kratak, ali informativan naslov, npr. „Sl. 1. Gravitacijska područja većih kulturnih centara”.

Citiranje literature i izvora. Literatura se citira prema harvardskom sustavu. Korištena literatura citira se unutar teksta tako da se navede prezime autora i godina objavljivanja te ako se navodi i doslovni citat u navodnicima, broj stranice citata, npr. „(Friganović, 1991, 26)”. Ako citirana referenca ima dva autora, navode se oba prezimena autora i godina, npr. „(Nejašmić i Bašić, 2005)”, odnosno „(Nejašmić and Bašić, 2005)” u engleskoj verziji rada. Ako citirana referenca ima tri i više autora, u tekstu se navode prezime prvog autora i kratica „i dr.”, odnosno „et al.” u engleskoj verziji rada, npr. „(Friganović i dr., 1995)” ili „(Friganović et al., 1995)”. U popisu literature navode se svi autori reference. Ako se citira više članaka jednog autora ili iste grupe autora, navodi se npr. „Nejašmić (2005; 2007)” ili „Friganović i dr. (1995; 2000)”. Ako se citira više članaka jednog autora ili iste grupe autora iz iste godine izdanja, uz godinu se navode i slova po abecednom redu, npr. „2000a; 2000b” itd. Kada se navodi više radova u kontinuitetu, upotrebljava se „;”, npr. „(Friganović, 1991; Nejašmić i Bašić, 2005)”. Navođenje više radova različitih autora u kontinuitetu u zagradi vrši se kronološkim redoslijedom, npr. „(Russo i Van der Borg, 2008; Williams, 2009; Bočić i dr., 2014).”. Svi literaturni navodi citirani u tekstu trebaju biti navedeni na kraju rada u poglavlju Literatura. Literaturni navodi u popisu literature trebaju biti poredani abecednim redom autora i kronološkim redom za radove istog autora. Velika i mala slova u nazivu članaka, časopisa, knjiga i zbornika radova na engleskom jeziku trebaju biti navedena na isti način kao u izvornim publikacijama. Radovima koji su izvorno objavljeni na dva jezika u popisu literature treba navesti naslov na oba jezika, tako da se prvo navede naslov na prioritetnom jeziku, a potom na drugom jeziku. Nazivi knjiga, zbornika, časopisa i publikacija pišu se u kurzivu. Ako publikacija ima DOI, treba ga navesti na kraju reference u popisu literature.

Primjeri citiranja literaturnih referenci i izvora u tekstu, kao i u popisu literature i izvora na kraju rada navedeni su u tablici u ovom dokumentu.

Prilikom navođenja dokumenata ili internetskih stranica pojedinih internetskih portala, institucija i slično u tekstu se navodi ime institucije ili tvrtke i godina objave. Kod izvora objavljenih na internetu u popisu literature navodi se institucija, tvrtka ili izdavač, godina objave (ako je dostupna), puni naziv publikacije, internet izvor (link) i datum učitavanja. Svi nazivi publikacija i institucija za koje postoji engleska inačica navode se i na izvornom jeziku i na engleskom, pri čemu se prvo piše naziv na prioritetnom jeziku. Izvori objavljeni na engleskom jeziku ne prevode se na hrvatski.

Slanje rukopisa članka uredništvu. Uredništvo prima članke tijekom cijele godine. Rukopis članka (uključujući sve tablice i grafičke priloge) šalje se u MS Word dokumentu prijavom na Open Journal Systems i Hrvatski geografski glasnik na web-adresi: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/hrvatski-geografski-glasnik/login te podizanjem datoteka u navedeni online sustav. Uz cjeloviti MS Word dokument potrebno je poslati svaki grafički prilog zasebno u formatu pogodnom za tisak (tiff, jpeg, eps ili pdf 300 i više dpi). Molimo autore da rukopis i grafičke priloge obavezno oblikuju prema „Uputama autorima” kako bi ih se nakon tehničke i grafičke provjere poslalo na recenzentski postupak. U zasebnom MS Word dokumentu treba dodati: ime, prezime, titulu, i adresu zaposlenja svih autora, kao i adrese elektroničke pošte svih autora te navesti je li prioritetni jezik rada hrvatski ili engleski.

Ostale napomene. Svi autori znanstvenih članaka dobivaju pdf verziju članka i po jedan autorski primjerak časopisa. Rukopisi i recenzije ne honoriraju se. Uredništvo, glavni i tehnički urednik pridržavaju uobičajeno pravo na sitnije izmjene teksta, tablica i grafičkih priloga.

UREDNIŠTVO